Bin İhlâs-ı şerif okumak...

Abi bir hadisi şerif sormak isterim, malumatınız var ise.. Hocalarımıza sorduk lakin tatminkar cvp alamadık. Hadisi şerifte buyuruluyor ki “1.000 ihlası şerifi okuyan kişi nefsini Cenabı Haktan satın alır”. Bunun manasını sormak istedim. Aydın Tufan - İstanbul


Evet, nefsini Cenab-ı Hak’tan satın alır; O'nun azabından kurtulmuş, gerçek necata kavuşmuş olur. Bir başka ifadeyle; felaha ermiş yani korktuklarından emin, umduklarına nail olmuş olur. Cennet ve Cemâl-i İlahi’ye mazhar olur.

Sorunuzu kısaca böyle cevapladıktan sonra, Rasûlullah Efendimizden (s.a.v.) bu sureyle alakalı gelen rivayetleri ele alalım.

***

İhlâs-ı şerif’in fazileti

Sahih-i Buhari’nin Kitâbü't-Tevhîd kısmından özetle…

Âişe (r. anhâ) validemiz anlatıyor:

Nebî (s.a.v.) Ashâb'dan bir zâtı bir müfrezeye kumandan yaparak gazaya göndermişti. Bu zât beraberiindeki arkadaşlarına kıldırdığı namazlarda Kur'ân okur ve her zaman ikinci rek’atlarda (zamm-ı sure olarak) "Kul hüvellahu ahad" sûresi ile bitirirdi.

Sefer hey'eti gazadan döndüklerinde kumandanın arkadaşları durumu Rasûlullâh'a arzettiler.

Rasûl-i Ekrem (s.a.v.) de: "Niçin böyle yaptığını kendisine sorunuz" buyurdu. Onlar da gidip sordular. Kumandan şöyle cevap verdi:

- "Kul hüvellahu ahad"sûresi Rahmân'ın sıfatıdır (Allah'ın bütün esma' ve sıfatı bu sûrededir). Onun için bu sûreyi okumayı severim.

Bu cevâbı alıp Rasûl-i Ekrem'e haber verince, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem:

- Haydi kumandanınıza müjde veriniz, muhakkak ki Allah da onu sever, buyurmuştur.

Buhârî'nin bu babında ve Tevhîd-i Bârî mevzuundaki rivayetleri arasında en yüksek tevhîd delili Hz Âişe'nin (r.anha) naklettiği bu hadîstir. Şöyle ki:

İhlâs-ı şerîfi okumaya devam eden kumandanın Allah Teâlâ'nın muhabbetine nail olması, Allah Teâlâ'nın bütün Esma ve sıfatında birliğini iş'âr eden bu sûre-i şerîfeye muhabbeti eseridir.

Bu sûrenin dört kısa âyetinde bütün tevhîd delilleri hulâsa edildiği için buna "Tevhîd sûresi" de denilmiştir. "İhlâs sûresi" adı da en meşhur isimlerindendir.

İslâm dîninin itikad hulâsası/inanç özeti olan tevhîd umdesini en saf ve hâlis bir surette ifâde etmesi de şerâflilikle tavsîf olunarak "İhlâs-ı şerîf" denilmesine vesîle olmuştur, Kul hüvallahu ahad süresiyle Âyetü'l-Kürsî'deki tavsîfât derecesinde esaslı olarak Allah Teâlâ ulûhiyyet vasıflariyle hiç bir dinde ve hiç bir semavî kitabta tavsîf ve tarif olunmamıştır. Bu cihetle "Esas" adı da verilmiştir.

Müellif Buhârî'nin yine bu bâbındaki bir rivayetine göre, Ebû Sa'îd el-Hudrî (r.a.) der ki:

Ashâb'dan birisi öbür Sahâbî'nin (bir gece Kul hüvallâhu ahad sûresi okuduğunu, hiç durmadan tekrarladığını işitmişti. Sabah olunca Rasûl-i Ekrem'e gelip bunu haber verdiği sırada, o zât sanki hâlâ bu sûreyi tekrarlıyordu.

Rasûl-i Ekrem (s.a.v.): "Hayâtım yed-i kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, bu sûre Kur'ân'ın üçte birisine muâdildir" diye cevap verdi. [Buharî, Sahih, Fedâilu’l-Kur’an, 13, Hadis no: 5015]

Beyzâvî Tefsirinde bildirdiğine göre, Mekke müşrikleri Rasûl-i Ekrem'e: "Bizi davet ettiğin Rabbini bize tavsîf et!" talebinde bulunmaları üzerine bu sûre nazil olmuştur.

Görülüyor ki, "İhlâs sûresi", izahı bir cilde sığmayan bir tevhîd vecîzesidir. Bu sûrenin mazmûniyle, Âyetü'l-Kürsî ile ve Haşr sûresinin son âyetleriyle Allah Teâlâ Kemâl, Cemâl ve Celâl sıfatlariyle tanınmıştır. Bu cihetle İhlâs-ı şerîf okumayı seven irfan sâhibi kumandan bu sevgisiyle Allah'ın muhabbetine mazhariyetle müjdelenmiştir. Müellif Buhârî (rh.) de, Kitâbü't-Tevhîd'in başında bu hadîsi rivayet etmekle yüksek bir tevhîd irfanı göstermiştir. Göklerin ve yerin nuru olan Allah'ımız şu satırları okuyan ve yazan, İhlâs-ı şerifi çokça okuyan kullarının gönüllerini dâima tevhîd nuru içinde yaşatsın!

***

Bin İhlâs-ı şerif okumanın hikmeti

Bin (1.000) İhlâs-ı şerif okumak, Allah Teâlâ’nın 100 ismine muvafakattır. İhlâs-ı şerifin fazileti, Fâtiha-i şerifenin fazileti gibi sayılamıyacak kadar çoktur.

Enes (r.a.) anlatıyor: Rasûlullah (s.a.v.) buyurmuştur ki; “Kim 1.000 defa İhlâs suresini okursa, nefsini Allah Teâlâ’dan satın almış ve Allah’ın hâs kullarından olmuştur.” [İbn Neccar (rh.) nakletmiştir]

Gene Hz. Enes’den (r.a.) İbn Neccar (rh.) naklediyor: “Cebrâil (a.s.) bana hoş surette müjde ile geldi de,

- Yâ Muhammed, Allah Teâlâ sana selâm buyurdu ki, her şeyin bir nesebi var, benim nesebim de İhlâs suresidir. Ümmetinden her kim (hayatta iken) bu sûreyi bin (1.000) defa okur da bana gelirse, sancağımı ona verir, Arş’ımda ikâmet ettirir ve azaba müstehak olan 70 kişiye şefaat ettiririm. ‘Her nefis ölümü tadacaktır’ [Ali İmran, 185; Enbiyâ suresi, 35; Ankebût suresi, 57] emrim olmasaydı, o kulumun ruhunu kabzetmezdim.”

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdular:“Kim namaz abdesti gibi abdest aldıktan sonra, 'Kul hüvallahü ahad' suresini Fatiha ile başlayarak, yüz defa okursa, Allah Teâlâ her harfi için on sevap yazar, on günâhını siler, on derece yükseltir. Cennet'te ona yüz saray bina eder ve Kur’an-ı Kerim’i 33 defa okumuş gibi olur ve onu şirkten uzaklaştırır; melekleri toplar, şeytanları kaçırır ve Allah Teâlâ ona nazar edinceye kadar o Rabbini unutmaz. Cenâb-ı Hak ona nazar edince de azap etmez.” [İbni Adiyy ve Beyhakî rahımehumallah Hz. Enes’den (r.a.) rivâyet etmişlerdir]

Bilindiği üzere İhlâs-ı şerifin hatmi, onu 1.000 kere okumaktır. Hatmin sonunda Aşr-ı şerif okumak da, hatm-i şerifi Kur’an-ı Kerim’le bağlamak da teberrük içindir.

En sonundaki duadan maksat ise, amellerin kabul ve hâcetlerin /ihtiyaçların kazasıyla (yerine gelmesiyle) umûmî ve hususi bela ve musibetlerin def ve izalesi içindir. [Muhammed Fevzi bin M. Şerif Batûmî (k.s.) hazretlerinin, Hulâsatü’t-Tasavvuf isimli eserlerinden naklen]

Bin İhlâs-ı Şerif okumak, okuyan kişi nefsini Cenabı Haktan satın alır, Allah’ın hâs kullarından olmuştur, her şeyin bir nesebi var, benim nesebim de İhlâs suresidir, 70 kişiye şefaat, Cennette ona yüz saray bina eder ve Kur’an-ı Kerim’i 33 defa okumuş gibi olur ve onu şirkten uzaklaş,

Yorumlar (3)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

 •  - Cvp: Bin İhlâs-ı şerif okumak...
  Sevgili saadettin SELVİTOP ve hasan isimli okuyucularımıza, güzel duaları için teşekkürle, cümlemiz hakkında hudutsuz "amin"ler diyorum. Bilmukabele hayır-dualar ediyorum.

  "kar tanem" nickli okura da, madem "Hiç bir işime yaramadı...Çünkü ben başka güzel sorular istiyodum..." düşüncesindesiniz, o halde bir başka kapıya! diyorum.
 • saadettin SELVİTOP  - Cvp: Bin İhlâs-ı şerif okumak...
  Allah Sizlerden Razı olsun Bu bilgilerin değeri inanıyorum hiç bir pahayla ölçlemeyecek kadar değerli sizler içinde dua edeceğim bügün itibariyle ihlası şerifi okumaya başlayacağım canabı hak yar ve yardımcınız olsun.
 • hasan  - Cvp: Bin İhlâs-ı şerif okumak...
  hamdolsun "ihlas-ı şerif hatmini" haftada iki defa gurup halinde okuyoruz.Rabbim kabul buyura.son nefesimiz dahil bu ihlaslı yoldan ve ihlas-ı şeriften ayırmaya.amin.inşallah...
 • kar tanem  - Cvp: Bin İhlâs-ı şerif okumak...
  Hiç bir işime yaramadı...Çünkü ben başka güzel sorular istiyodum...


Son bakılanlar

İftar Vakitleri: İstanbul | Ankara | İzmir | Bursa | Konya | Köln | Londra

JOHOR KEDAH KELANTAN KUALA LUMPUR LABUAN MELAKA NEGERI SEMBILAN PAHANG PERAK PERLIS PULAU PINANG PUTRAJAYA SABAH SARAWAK SELANGOR TERENGGANU